Other Projects by Zhang Hua Architecture

Yu Qingcheng Gallery
Tianjin, China
Liuzhou Suiseki hall
Liuzhou, China